Kräftfiskeansvariga (preliminärt):

Åke Andersson                                              070 495 31 61
Lena Ling Östlund                                        070 790 43 56

Kräftfiskefunktionärer:
Eva Andersson                                              070 362 35 55
Erik Engström                                                070 749 27 40
Lars-Olof Gren                                              070 236 94 76
Peter Jensen-Urstad                                  0737 34 31 32
Ingvar Larsson                                               070 574 51 44
Tommy Nyström                                          070 558 30 62
Ove Stenmark                                               073 983 52 40

Allmän information

Bokning av kräftfiskepass                                                                                                           

Nytt för i år! Bokning av kräftfiskepass gör du själv direkt i BAS. Gå in på “Min sida”, “Schema”, “Kräftfiske 2023”, välj månad, läs instruktionen och boka en tid. Bokningen är öppen mellan 1/3 och 1/7.

Det slutgiltliga kräftfiskeschemat fastställs i månadsskiftet juni/juli. Schemat skickas ut till alla medlemmar via mail och i vissa fall brev. Schemat läggs också ut på hemsidan och sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan.

Fisket är gratis även i år 


Fiskeområden                                                                                                                          

Alphyddan                                                                                                                             

Klubben har två områden för kräftfiske i Yngern. Det ena är stranden norr om Alphyddan och “Hällarna” samt skären/grynnorna utanför, ca en halvtimmes båtfärd från båtklubben. Området arrenderar vi av Sveaskog.

Badet                                                                                                                                           

Det andra området ligger alldeles utanför badet och båtklubben och det arrenderar av Nykvarns kommun.

Se karta i slutet av sidan.

Kräftfiskepassen                                                                                                                         

Fisket bedrivs under sju veckor från 3/8 till 17/9, varje kväll torsdag-söndag. Totalt 112 kräftfiske pass = 28 kvällar x 4 pass/kväll – pass A, B, C och D. Bokstäverna betecknar de fyra strandremsorna på Sveaskogsarrendet och är också markerade på kartan. 

Du får bara lägga dina burar inom din egen strandremsa. Det finns bojar i vattnet som tydligt markerar gränserna för strandremsorna. Läs kartan om du är osäker 

Om du vill kan du välja att bara fiska utanför badet (kommunvattnet) vid båtklubben. Du kan också kombinera och lägga några burar på vardera ställen. Vid badet får alla samsas om utrymmet. Håll åtminstone tio meters avstånd från närmaste bur.

Pass A är kvällens Samordnare                                                                                                     

Den som har pass A är samordnare för kvällens fiske. Samordnarens skyldigheter och rättigheter framgår av punkt 6 nedan. Samordnaren ska kontakta kräftfiskefunktionären om något är oklart eller krånglar.

Kräftfiskeregler för Strömsborgs Båtklubbs medlemmar

 1. Kräftfisket är gratis 2022 då vi har ett överskott från tidigare år.
 2. Vill du byta pass ska du själv ta kontakt med den passinnehavare du vill byta med. Alla byten och om du inte kommer att fiska alls ska anmälas till kräftfiskefunktionären.
 3. Du får börja fiska tidigast 18.00. Redskapen ska vara tillbakalämnade senast 9.00 påföljande morgon. Från 17.30 kan du hämta redskapen som förvaras i skåpet på altanen vid klubbstugan. Nyckel finns på klädhängaren i klubbstugan. Kom ihåg att hänga tillbaks nyckeln där den ska vara.
 4. Det finns fyra uppsättningar redskap (en per pass) som består av sju mjärdar med flöten med olika färgmärkning för varje pass, mätsticka och inplastad karta. Redskapen ska återlämnas hela och väl rengjorda. Det är ditt ansvar att nästa innehavare av ditt pass får redskapen i samma eller bättre skick än du fick. Bete, hinkar, ficklampor m.m. tas med av respektive fiskande.
 5. Förlorad eller trasig mjärde ersätts med 100 kr till bankgiro 482-0981. Alla redskapsproblem ska anmälas till kräftfiskeansvarig, så att hen kan åtgärda problemet till nästa kräftfiskedag.
 6. Maximalt sextio (60) kräftor får fångas per pass. Antal fångade kräftor ska antecknas i kräftfiskedagboken i klubbstugan. Samordnaren ansvarar för att ingen glömmer det. Samordnaren har rätt att gå igenom dina tillhörigheter för att räkna kräftor.
 7. Minimått på fångad kräfta är tio (10) centimeter. Mätsticka medföljer redskapen.
 8. Passinnehavaren eller någon ur dennes familj, ska närvara vid fisket. Med familj avses här maka/make/sambo och/eller barn fyllda 18 år. Naturligtvis får gäster följa med!
 9. Egna kräftfiskeredskap får under inga omständigheter medföras under fisket.
 10. Överblivet bete får inte kastas i klubbens sopkärl.
 11. Om du hittar främmande kräftfiskeredskap på ”våra” vatten ska du ta med dem och lägga dem i klubbstugan. Lämna en lapp med uppgift om fyndplats.

Bryter du mot reglerna 3-10 kommer du inte med i lottningen de närmast följande tre åren.

Klubbens arrende sägs upp av SveaSkog AB om klubbmedlem ertappas med tjuvfiske av kräftor i sjön Yngern (förutom att klubbmedlemmen blir åtalad)!