Uppdaterade 2021-01-24

SBK bildades 1970 av fritidsbåtägare med ett gemensamt intresse för båtar och fiske. För att kunna ta hand om båtarna under vinterhalvåret arrenderas ett landområde bredvid Hökmossbadet där hamn och uppläggningsområde för båtar anlagts.

Klubbområdet rymmer 62 båthus, 84 bryggplatser, 55 landplatser för trailer med båt, 96 landplatser för båt och 32 kanotplatser. Av landplatserna för båt fungerar 61 st som uppläggningsplats för bryggplatsernas båtar under vinterhalvåret. Dessa platser kan under sommaren disponeras av andra som sommarplatser. Man kan också vara medlem och bara ha rätt till sjösättning (30 st) via klubbens ramper.

På området finns ett klubbhus, tillgång till sjön Yngern — en skyddad vattentäkt — ett rikt fågelliv och annat som gynnar samvaron mellan medlemmarna.

Utvecklingsarbetet från den lilla klubben på 70-talet till dagens anläggning har skett genom frivilligt arbete av medlemmarna. För att kostnaderna för skötsel och vård av klubbområdet inte skall bli för höga behövs det medlemmar som ställer upp ideellt som funktionärer i styrelsearbetet och på arbetsdagarna.

Det är vår förhoppning att du som medlem hjälper de valda funktionärerna så att arbete och samvaro på klubbområdet blir så trivsam som möjligt.

1. Köa för båtplats

Se Köregler eller anslagstavlan i klubbhuset.

2. Bli medlem

 • För att bli medlem kontaktar man medlemsansvarig funktionär.
 • För att bli (och vara) medlem måste man vara myndig.
 • Man är medlem från den dag man kvitterar ut nyckel till klubbområdet.

3. Nyckel & lås

 • Den nyckel du kvitterar ut är beviset på att du är medlem.
 • Nyckeln är elektroniskt kodad och kan spärras av av klubbens funktionärer.
 • När man blir medlem får man nyckeln mot en depositionsavgift på 350 kr. När medlemskapet upphör återlämnas nyckeln och depositionsavgiften återbetalas.
 • Blir nyckeln stulen eller borttappad, ska du genast meddela styrelsen, som spärrar den. Du får ny nyckel och får erlägga ny depositionsavgift.
 • Den som gör åverkan på lås, medvetet eller genom olyckshändelse får betala för reparation eller inköp av nytt lås.
 • Medlemsansvarig och hamnfogde hanterar klubbens nycklar.
 • Lås alltid dörrar och grindar efter dig, så att inte obehöriga kan ta sig in.
 • Du får släppa in andra personer och till och med låna ut nyckeln, men det är du som bär fulla ansvaret för vad dessa personer tar sig för. Vid skadegörelse, stöld eller regelbrott, finns möjlighet att se vilka nycklar, som använts vid aktuell tidpunkt. Den medlem, vars nyckel använts blir ersättningsskyldig och kan få varningar, som kan leda till uteslutning.
 • Du (eller någon du anförtrott din nyckel) får inte släppa in främmande båtar på klubbens område.

4. Lämna klubben

 • Om man vill lämna klubben ska medlemsansvarig funktionär kontaktas och man kommer överens om datum för återlämnande av nyckel.
 • Om man tvingas lämna klubben har man en månad på sig att ta bort alla ägodelar från klubbområdet och lämna tillbaka nyckeln. Nyckeln spärras efter denna månad.
 • Medlemskapet upphör den dag man lämnar tillbaka nyckeln, om den inte spärrats dessförinnan.
 • Se vidare “Överlåtelse av båtplats eller rampmedlemskap”

5. Uteslutning

 • Om medlem bryter mot föreningens regler – t.ex. laddar bilen med föreningens el, har motor över 8 hk på klubbområdet, inte sköter sin plats eller hyr ut i andra hand – kan styrelsen besluta att ge medlemmen en skriftlig varning. Medlemmen ska ges tillfälle att yttra sig om regelbrottet.
 • Efter tre varningar utesluts medlemmen.
 • Varningar bokförs av medlemsansvarig.
 • Varningar äldre än 10 år tas bort.

6. Avgifter

 • Årsavgift till klubben består av medlems-, ev. plats- och ev. köavgift
 • Medlemsavgiften är från år 2019 1000 kr/år
  • Platsavgift beror på typ av plats(er):
   Rampmedlemskap 0:-
   Kanotplats 50 kr
   Sommarplats (1/6 – 30/9) 50 kr
   Vinterplats (1/10 – 31/5) 50 kr
   Landplatser 100 kr
   Trailerplats 100 kr
   Båthus 150 kr
   Bryggplats 200 kr
 • Att stå i kö för att få plats kostar 100 kr/år för icke medlem och 50 kr för medlem.
 • Om medlemskap eller köande påbörjas 1/7 – 31/12 betalas halv avgift för det året.
 • Om medlemskap avslutas 1/1 – 1/7 betalas halv avgift för det året.
 • Om du missar att betala avgiften inom fastställd tid och blir påmind innan betalning, får du betala påminnelseavgift om 50 kr. Om du inte betalat inom 14 dagar efter påminnelsen spärras nyckeln.

7. Styrelsemedlemmar

 • Se Funktionärer eller anslagstavlan i klubbhuset.
 • Hamnfogden ansvarar för ordningen på klubbområdet och hens anvisningar måste följas.

8. Båtar

Båtar och kanoter inom klubbens område

 • ska vara i brukbart skick och vara prydligt upplagda/förtöjda.
 • får vara högst två meter breda, fem meter långa och väga högst 350 kg inklusive motor. Eget trailer-ekipage får väga högst 800 kg (inklusive båt och motor).
 • ska vara märkta med klubbens dekal och platsnummer på förens utsida.
 • ska ha 4-takts- eller elmotor och får inte vara starkare än 8 hk

9. Övergiven egendom

 • Båtar, kanoter, trailers, bockar m.m. som är felparkerade, har övergivits eller inte är märkta med klubbens dekal flyttas till ytan innanför grinden närmast badet. Ägaren får därefter tre månader på sig att hämta eller märka sina saker. Om så inte sker fraktas de bort.

10. Båtplatser

En båtplats (kanot-, land- eller bryggplats för placering se Klubbinformation-Båtplatser)

 • får bara beläggas med en båt.
 • ska hållas städad.
 • ska vara belagd med båt från 1 juni till 30 september. Kontakta genast styrelsen, om du inte avser att ha båt på plats under nämnda tid.
 • får inte ha motor kvar när båt är vinterupplagd.
 • Om du inte avser att använda din båtplats en eller flera månader från maj till september (t.ex. p.g.a. sjukdom, studier eller jobb på annan ort, trasig båt, …) ska din plats under denna tid delas ut till någon som står i kö. Kontakta i så fall medlemsansvarig.

11. Landplats för båt (LB)

 • Plats för båt på land. På platsen får inte finnas trailer.
 • Täckning på landplats får inte vara permanent. Vid tveksamhet kontakta hamnfogden.

12. Landplats för trailer och båt (LT)

 • Plats på land, där båt ska förvaras på egen trailer
 • Längd och bredd på trailern får inte överstiga de som gäller för båt.
 • Hela båtplatsen ska vara lätt att gräsklippa och städa, därför får båten bara täckas med skydd som vilar på båtens reling.

13. Bryggplats (BP)

 • Båtägaren svarar själv för allt förtöjningsmateriel inklusive bojsänke.
 • Förtöj med tillförlitligt tågvirke och använd fjäder närmast bryggan. Det är varje båtägares skyldighet att ha sådan förtöjning att båten inte skadar andra båtar eller bryggan. Se till att förankringsbojen ligger rakt utanför bryggplatsens nummer och på ett avstånd av max 6,5 meter från bryggan.

14. Vinterplats (LV)

 • En vinterplats är en landplats för bryggplatsbåt under perioden 1/10 – 30/6.

15. Sommarplats (LS)

 • Sommarplats är en landplats för båt under perioden 1/6 – 30/9.

16. Klubbens båtvagnar

 • ska efter användning återställas på anvisad plats.
 • får inte avlägsnas från området.

17. Båthus (BH)

 • Båthusen är privat egendom. Ägare och användare kan vara olika personer.
 • Användare ska vara medlem.
 • Båthuset ska hållas i sådant skick att det passar in i miljön.
 • Båthuset ska vara försäkrat mot brand.
 • Permanent elinstallation i båthuset ska vara utförd/godkänd av auktoriserad elektriker.

18. Rampmedlemskap (RM)

 • Man kan vara medlem utan båtplats, men ha rätt att sjösätta och ta upp båt via föreningens ramper.
 • Båt och egen trailer förvaras hemma när båten inte används på Yngern.
 • Rampmedlem får ha bil och trailer på klubbens område medan båten används på Yngern, om reglerna under “Bilar” beaktas.

19. Dela båtplats

 • Man kan dela sin båtplats och båt med andra.
 • Den man delar båtplats med kan vara medlem (alltså ha egen nyckel) men behöver inte vara det..
 • Rampmedlemskap kan inte delas med andra. Ingen får släppa in båtar, som inte tillhör klubbmedlemmar, på klubbområdet.

20. Överlåtelse av båtplats eller rampmedlemskap

 • Från år 2020 kan båtplats eller rampmedlemskap inte gå i arv till ättlingar.
 • Om en båtplatsinnehavare lämnar klubben, kan en medlem som delar den, inte göra anspråk på båtplatsen.
 • För att båtintresserade barn ska få en plats i framtiden, kan de närsomhelst placeras i kö.
 • Om en medlem med båtplats eller rampmedlemskap blir allvarligt sjuk, avlider eller flyttar från Nykvarns kommun, får platsen övergå till make, maka eller sambo efter styrelsens godkännande. I så fall blir denne person ny medlem och får kvittera ut nyckel. Depositionsavgifter kan kvittas mot varandra.

21. Arbetsdagar

 • Tillsammans med kallelse till årsmöte och anmodan att betala årsavgift får du information om årets två arbetsdagar – en på våren och en på hösten.
 • Styrelsen gör ett arbetsschema och utser ansvariga för olika arbetsuppgifter.
 • Som medlem anmäler du dig till någon av arbetsuppgifterna när du kommer.

22. Medlemsmöten

Om du vill vara med och påverka, se hur styrelsen arbetar eller bara veta mera om klubben ska du gå på medlemsmötena. De är (minst) två st per år. I mars får du kallelse till årsmötet via mejl eller brev. Till halvårsmötet i oktober annonseras datum, tid och plats på klubbens hemsida och i Länstidningen under Föreningsnytt”.

23. Kräftfiske

I augusti/september varje år kan du vara med och fiska kräftor. När du betalar medlemsavgiften meddela via BAS att du vill delta. Du får får endast använda klubbens utrustning. Mer information och regler hittar du under Kräftfiske eller på anslagstavlan i klubbhuset.

24. Bilar

 • Undvik att parkera på området under båtsäsongen i samband med iläggning och upptagning av båtar.
 • Tillåtna parkeringsplatser är markerade på marken och det finns parkeringskartor uppsatta inom området. Är alla platser upptagna måste du parkera bil och ev. trailer utanför området när du är ute på sjön.
 • Behöver du köra in för av- eller pålastning så se till att du inte är i vägen för andra.
 • Skador som uppstår på din bil ersätts inte av klubben.

25. Barn och hundar

En trivsam del av båtlivet är att hela familjen deltar i arbetet med båten.

 • Se till att barn alltid bär flytväst.
 • Håll din hund kopplad inom klubbområdet.

26. Stöldrisk

 • Vårt klubbområde bevakas av kameror och av oss medlemmar. Vi ber alla medlemmar att vara uppmärksamma. Om någon upptäcker något onormalt ska vederbörande kontakta styrelsen.
 • Styrelsen kan besluta om att medlemmarna ska gå vakt på klubbområdet. I så fall är alla medlemmar skyldiga att delta.
 • För att minska risken för inbrott, uppmanar vi alla att undvika att förvara något stöldbegärligt (t.ex. bensin) i båtar eller båthus.

27. Hamnen

Manövrera varsamt i klubbhamnen så att du inte förorsakar svallvågor eller skadar andra båtar. För passage av hamninloppet gäller att utgående båt har företräde.

28. Brandrisk

 • Det värsta som kan hända en båtklubb är att brand utbryter. Många produkter som används vid båtrustning är eldfarliga. Skaffa gärna en egen brandsläckare.
 • Klubbens brandsläckare finns på utsida klubbhus, “Tvättstugan” och på båthus 63 på norra sidan om ån.
 • Öppen eld i och i närheten av båtar och hus är absolut förbjudet.
 • Förvara inte mer bensin och oljor inom området än nödvändigt.

29. Klubbstugan

 • Alla klubbmedlemmar får boka klubbstugan för t.ex. födelsedagsfest.
 • Klubbstugan bokas i god tid hos klubbmästaren.
 • Den som bokat klubbstugan ansvarar för ordning och städning.
 • Skador på hus och inventarier anmäls till klubbmästaren och ersätts av den som bokat.

30. Städning och sopor

 • Städa efter dig både inom- och utomhus innan du lämnar klubbområdet.
 • Sopor ska tas hem.

31. Elanvändning

Föreningens el får inte användas till att ladda batterier till båtar, bilar eller liknande.

32. Tvätt och rengöringsmedel

 • Det är förbjudet att tvätta bilar på klubbens område.
 • Om du inte tycker att det räcker med vatten för att få båten ren, får endast biologiskt nedbrytbara tvättmedel/kemikalier användas.