§ 1 Syfte

Klubbens ändamål är att främja båtliv i Yngern för Nykvarnsbor genom att

  • förvalta och utveckla klubbens tillgångar,
  • tillvarata medlemmarnas intressen,
  • åstadkomma en rättvis fördelning av båtplatser.

§ 2 Medlemmar

Medlem är den som har en ospärrad nyckel till båtklubben och är den som kvitterat ut nyckeln.

§ 3 Uteslutning

Styrelsen har rätt att utesluta medlem, som inte följer klubbens regler.

§ 4 Avgifter

Avgifter till klubben och senaste betalningsdag fastställs vid halvårsmötet och ska gälla för påföljande verksamhetsår.

§ 5 Styrelsen

1. Sammansättning

  • Styrelsen väljs bland klubbens medlemmar och ska bestå av sju ledamöter jämte fyra ersättare vilka alla väljs vid årsmötet. Ledamöterna väljs för en tid av två år. Ersättarna väljs för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, vice kassör och hamnfogde. Ordförande och kassör väljs av årsmötet.
  • Ordförande och tre övriga ledamöter väljs jämna årtal.
  • Kassör och två övriga ledamöter väljs udda årtal.

2. Beslutsmässighet

För att styrelsen ska vara beslutsmässig krävs att minst fem ledamöter är närvarande.

 3. Styrelsemöten.

Styrelsemöten, där beslut fattas, ska protokollföras. Protokollen ska göras tillgängliga för alla medlemmar. Inom en vecka efter varje årsmöte ska styrelsen ha ett konstituerande möte, då arbetsfördelning och firmateckning beslutas och protokollförs.

4. Firmateckning

Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

5. Ordningsregler

Styrelsen ansvarar för klubbens ordningsregler som ska publiceras så att alla medlemmar har möjlighet att ta del av dem.

§ 6 Revision

1.  Val av revisorer

Till revisorer utses två personer, som väljs växelvis vartannat år för en tid av två år. En ersättare för revisorerna väljs för en tid av ett år.

2. Räkenskapsår

Klubbens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

3. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§ 7 Valberedning

Till valberedning väljs tre ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande. Styrelseledamot eller revisor får inte ingå i valberedningen. Valberedningen ska lämna sitt förslag till val av styrelseledamöter och revisorer till styrelsen minst 14 dagar före årsmötet.

§ 8 Medlemsmöten

Varje år hålls två ordinarie medlemsmöten, varav ett under mars månad (årsmöte), och ett under oktober månad (halvårsmöte). Kallelse till ordinarie medlemsmöte ska ske senast 14 dagar före mötet. Styrelsen ska kalla till extra medlemsmöte då omständigheterna eller minst 10 medlemmar kräver det.

Årsmötets dagordning skall innehålla: Halvårsmötets dagordning ska innehålla:
1.Mötet öppnas 1.Mötet öppnas
2.Föredragningslista 2.Föredragningslista
3.Mötets stadgeenliga utlysande 3.Mötets stadgeenliga utlysande
4.Val av ordförande för mötet 4.Val av ordförande för mötet
5.Val av sekreterare för mötet 5.Val av sekreterare för mötet
6.Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6.Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7.Föredragning av föregående mötes protokoll 7.Föredragning av föregående mötes protokoll
8.Styrelsens verksamhetsberättelse 8.Ekonomisk redogörelse (Kassarapport)
9.Ekonomisk redogörelse (Kassarapport) 9.Följande års budget (inkl. medlemsavgifter)
10.Fastställande av resultat och balansräkning 10.Ärenden som styrelsen vill förelägga mötet
11.Revisionsberättelse 11.Motioner till mötet
12.Ansvarsfrihet för styrelsen 12.Övriga frågor
13.Ärenden som styrelsen vill förelägga mötet 13.Mötet avslutas
14.Motioner till mötet  
15.Val av styrelse och styrelsesuppleanter  
16.Val av revisor och revisorsuppleanter  
17.Val av valberedning  
18.Övriga frågor  
19.Mötet avslutas  

§ 9 Rösträtt

Vid medlemsmötena har alla medlemmar (eller befullmäktigat ombud) rösträtt, med undantag för styrelsemedlemmar vid val av revisorer.

§ 10 Klubbens upplösning

Förslag till klubbens upplösning kan endast ske på ordinarie årsmöte och måste skriftligt ha delgivits samtliga medlemmar i förväg. Beslut om upplösning måste ske med minst tre fjärdedelars majoritet av de närvarande mötesdeltagarna på två efter varandra följande årsmöten. Om så sker ska mötet besluta vad som ska ske med klubbens tillgångar.

§ 11 Stadgeändring

Ändringar av eller tillägg till klubbens stadgar kan beslutas endast vid ordinarie årsmöte.