Båthusen vid båtklubben – kulturhistoria

I det Kulturmiljöprogram, som kommunfullmäktige antog 2023-10-12 listas kulturmiljöer som ska bevaras och utvecklas.

Platser som båthusen vid Yngern, Näsby/Taxinge gods, Åbytorp och Nykvarns herrgård har utsetts till viktiga markörer för kommunens historia.

Historik

Båthusen uppfördes ursprungligen för högt uppsatta tjänstemän vid Nykvarns pappersbruk. Troligen byggdes de första båthusen någon gång under sent 1920- eller tidigt 1930-tal. De bestod ursprungligen enbart av enkla tak över båtarna. Beståndet har utökats i flera etapper. På ekonomiska kartan från 1952 har ungefär en fjärdedel av båthusen uppförts. 1981 är beståndet i princip lika stort som idag.

I Riktlinjer och förhållningssätt förtydligas att

  • Bebyggelsen bevaras. Underhåll, färgsättning, metoder och material anpassas efter byggnadernas och miljöns karaktärsdrag.
  • Miljön är känslig för nya inslag men kan tåla försiktiga tillägg. Tillägg utförs anpassade efter befintlig bebyggelse och områdets karaktär med avseende på skala, volym, placering, kulör och materialval.