Vattenståndet i Yngern

Båtklubben har tillskrivit kommunen och länsstyrelsen om problemen med det låga vattenståndet och fått svar på frågan om vad man tänker göra inför nästa sommar. Möjligheten att få vattendomen från 1952 omprövad kan komma att utredas nästa år.

En beskrivning av läget 2022-09-15

Vattennivån i Yngern har i sommar varit ovanligt låg – den lägsta våra äldsta medlemmar kan dra sig till minnes. Och den har i höst fortsatt att bli lägre.
Det har lett till många grundstötningar vid farleden till båtklubben med skadade propellrar och båtar som följd. Faktum är, att vattennivån är så låg, att flera båtar ligger på botten av sjön med aktern och hänger i förtöjningen då de angjort vid bryggorna.

Nivån till bryggan har legat 30-40 cm lägre än normalt under sommaren

Vi är väl medvetna om att kommunen anpassar vattenståndet utifrån en vattendom från 1952. Och om det finns en gräns för hur lågt vattnet i sjön får bli, så bör den nu vara passerad. Vi förstår väl, att utflödet för att undvika en torrlagd åfåra, måste harmonisera med sjöns vattennivå. Men i sommar verkar den balansen inte ha fungerat.

Förutom att den låga vattennivån försvårar in- och utfart till båtklubben och gör normala farleder riskabla, så uppstår nya grund som vid normalt vattenstånd inte finns i sjön.

Vi vill med detta brev

  • uppmärksamma er på, att det här påverkar förutsättningarna för båtlivet i Yngern och klubbens verksamhet negativt
  • få veta vad ni kan göra för att minska risken för att samma sak inträffar nästa sommar

Med vänliga hälsningar

Tomas Östlund, ordförande / Åke Andersson, medlemsansvarig
Strömsborgs båtklubb

…och fått svar från kommunen:

2022-09-16
Hej,

Vi är medvetna om att vattennivån i Yngern är lägre i år än den varit under de senaste åren. Det beror delvis på direktiv från Länsstyrelsen att vattenföringen ska hanteras utifrån vad som anges i vattendomen och ”anpassas till att efterlikna en så naturlig flödesregim som möjligt. Med naturlig flödesregim menas att vattenståndet i sjön och flödet ån varierar efter säsongerna utifrån nederbörden och att snabba flödesförändringar undviks”

Tappningen begränsas i vattendomen till 350 liter/sekund vilket motsvarar ”normal förbrukning”. Vi har under sommaren och hösten släppt mellan 90 – 110 liter/sekund. Det finns ingen nedre gräns för nivån i sjön men om vattennivån understiger +37,80 m ska endast 70 liter/sekund framsläppas.

Avläst vattenstånd idag 16 september är +38,07 m. vilket är 27 cm över den gräns där vattenföringen ska begränsas till 70 liter/sekund. Balansen mellan vattenföringen och sjövattennivån har således varit god under sommaren utifrån vad som anges i vattendomen. Vi konstaterar däremot att större fluktuationer i vattennivån medför negativa konsekvenser för enskilda intressen kring sjön och kommunen avser därför att under nästa år utreda förutsättningarna för en begäran om omprövning av vattendomen.

Med vänlig hälsning
Claes Eriksson
Teknisk chef

Rodd är enda säkra sättet att ta sig in och ut från småbåtshamnen