Yngern och Turingeån – ett allmänt intresse 

Öppet brev till partiernas gruppledare i Nykvarns fullmäktige 

Dags för omprövning av vattendomen från 1952 

En farbar sjö, en å med strömmande vatten och dammar med vattenspegel är möjlig – men kräver en mycket följsam reglering av vattenflöden i fördämningarna. 

Vattennivån i Yngern har i sommar varit rekordlåg – den lägsta våra äldsta medlemmar i Strömsborgs båtklubb kan dra sig till minnes. Och nivån har i höst fortsatt att sjunka. 

Det har under sommaren lett till många grundstötningar i farleden vid båtklubben med skadade propellrar och båtar som följd. Faktum är, att vattennivån varit så låg, att flera båtar legat med aktern på botten av sjön och hängt i förtöjningen då de angjort vid bryggorna. En båt har av bottennötningen vid bryggan fått ett stort hål i kölen. 

Sjön tillåts i regleringen att sjunka till en nivå som medför problem. 

Frågan om hur Yngern och Turingeån med kringliggande områden påverkas av ett minskande tillflöde av vatten är av intresse för hela samhället. Minskande årsnederbörd tillsammans med varma somrar med stor avdunstning i kombination med sjöns mycket långsamma tillflöde av nytt vatten påverkar situationen. Grundvattennivån i området betecknas sedan 2016 allt oftare som extremt låg av SGU (Sveriges geologiska undersökningar). 

Alltför låg vattennivå i sjön påverkar angränsande mossar som vid torka släpper ifrån sig mer koldioxid än normalt – vilket bidrar till klimatförändringarna. Den låga nivån påverkar också lekplatser för fiskar negativt. Alltför hög vattennivå å andra sidan eroderar stränder och skadar anläggningar. 

En farbar sjö, en å med strömmande vatten och dammar med vattenspegel är möjlig – men kräver en mycket följsam reglering av vattenflöden i fördämningarna. 

Kommunen som övertagit ansvaret för skötseln av dammarna från Stora Enso reglerar avtappningen utifrån en vattendom från 1952. Ansvarig tjänsteman vid kommunen meddelar att balansen mellan vattenföringen och sjövattennivån har varit god under sommaren utifrån vad som anges i vattendomen.  

Man har från förvaltningens sida meddelat att man är redo att utreda förutsättningarna för en omprövning av vattendomen utifrån ett helhetsperspektiv för miljökonsekvenser, men har vad vi känner till ännu inte fått uppdraget från den politiska ledningen. 

Kommunen har bollen 

Strömsborgs båtklubb stödjer en översyn av vattendomen från 1952, och uppmanar kommunfullmäktige att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för en begäran om omprövning av vattendomen. 

Tomas Östlund 
ordförande 
Strömsborgs båtklubb  

Yngern är utpekad som ett ”Nationellt särskilt värdefullt vatten för biologisk mångfald”  
under miljömålet Levande sjöar och vattendrag.